Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił usługodawcę świadczącego usługi dostarczania dla 50 uczestników projektu „Aktywni Lubuszanie – wnuczęta w dobrych rękach”, w zakresie zapewnienia przerwy kawowej: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna dla Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Usługodawca: Spółdzielnia Socjalna Zakład Wielobranżowy „PoMoc” ul. Teatralna 26, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wyłonienie Usługodawcy, który dostarczy dla 50 uczestników projektu „Aktywni Lubuszanie – wnuczęta w dobrych rękach”, w zakresie zapewnienia przerwy kawowej: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna dla Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/20957

OFERUJEMY PRACĘ! Wszystkich zainteresowanych pracą z osobą starszą i / lub osobą niepełnosprawną zapraszamy do kontaktu pod numerem tel .607-487-111, 508-109-113. Gwarantujemy bezpłatne szkolenie oraz zatrudnienie.


Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wyłonienie Usługodawcy, który dostarczy wsparcie socjalne uczestnika CIS w zakresie zapewnienia posiłku (pakiet), zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz standardem SSCIS, dla 40 osób będących beneficjentami projektu p.n. „Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję systemu standaryzacji i udział osób z otoczenia.”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż nie został wyłoniony wykonawca na wyłonienie Usługodawcy, który dostarczy wsparcie socjalne uczestnika CIS w zakresie zapewnienia posiłku (pakiet), zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz standardem SSCIS, dla 40 osób będących beneficjentami projektu p.n. „Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję systemu standaryzacji i udział osób z otoczenia.”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wyłonienie Usługodawcy, który dostarczy wsparcie socjalne uczestnika CIS w zakresie zapewnienia posiłku (pakiet), zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz standardem SSCIS, dla 40 osób będących beneficjentami projektu p.n. „Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję systemu standaryzacji i udział osób z otoczenia.”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, integrację środowiska będącego otoczeniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie istniejących CIS-ów oraz pozwoli kontynuować wsparcie i trwałość projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT. Nr umowy RPLB.07.04.01-08-0006/19-00

Wartość projektu – 4 244 958,10

Wkład EFS – 4 032 710,19

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Nr umowy RPLB.07.04.01-08-0006/19-00

logo projekt1

 

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w Gorzowie Wielkopolskim w partnerstwie z Fundacją INSTEL w Świebodzinie, realizuje projekt pn. „Aktywni Lubuszanie – wnuczęta w dobrych rękach” wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach osi priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, działanie 7.3 – Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Nr projektu: RPLB.07.03.00-08-0014/20 – 00         

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 2 429 527,37 zł.

Projekt realizowany jest w powiatach: gorzowskim, mieście Gorzów Wlkp., świebodzińskim, zielonogórskim i mieście Zielona Góra.

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opiekujących się wnukami/dziećmi do lat 4 oraz osobami zależnymi, deklarujących chęć powrotu do pracy.

logo projekt

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie dziękuje za nominację do #challangeGminaRzepinDlaWojtusia💛 Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Zielonej Górze!!!

Pompujemy dla Wojtusia !!! Country Style Dance !!!

zrzutka big

Do dalszej akcji NOMINUJEMY:

• Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie

• Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie

• Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim

Wyzwanie polega na nagraniu filmu z aktywnością fizyczną powtórzoną 10 razy i nominacji kolejnych 3 placówek, firm, urzędów oraz zbiórce funduszy wśród uczestników i wpłaceniu na konto akcji

💛Akcję ogłosił Burmistrz Rzepina 💛

Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/z/stowarzyszeniekrag

Dziękujemy!

 

https://youtu.be/g7oExkyMHxQ

 

Zgodnie z Umową nr DS.IV.631.2.2020 z dnia 29.05.2020r. w ramach dofinansowania przez Zarząd Województwa Lubuskiego zakupu komputerów w ramach „Zwalczania skutków Pandemii SARS-CoV-2 wśród dzieci pieczy zastępczej, w których występował problem alkoholowy Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg w Gorzowie Wlkp. przekazało 50 komputerów wraz niezbędnym oprogramowaniem:

powiat gorzowski 4
Gorzów Wlkp. 5
powiat krośnieński 4
powiat międzyrzecki 3
powiat nowosolski 4
powiat słubicki 3
powiat strzelecko – drezdenecki 3
powiat sulęciński 3
powiat świebodziński 3
powiat wschowski 3
Zielona Góra 4
powiat zielonogórski 3
powiat żagański 4
powiat żarski

4

 

logo lubuskie krag

Zgodnie z Umową nr DS.IV.631.2.2020 z dnia 29.05.2020r. w ramach dofinansowania przez Zarząd Województwa Lubuskiego zakupu komputerów w ramach „Zwalczania skutków Pandemii SARS-CoV-2 wśród dzieci pieczy zastępczej, w których występował problem alkoholowy Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg w Gorzowie Wlkp. przekazało 50 komputerów wraz niezbędnym oprogramowaniem.

logo lubuskie krag

Cyber Klub Seniora jest realizowany w ramach projektu „Ścieżki Współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy (FFW) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 4a, 00-444 Warszawa, realizowanego w Osi Priorytetowej IV Innowacje społecznej i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://cyberklubseniora.pl/

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił usługodawcę świadczącego usługi cateringowe dla beneficjentów projektu „Pokoleniowy most - czyli od juniora do seniora”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi Społeczne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Usługodawca: Spółdzielnia Socjalna Zakład Wielobranżowy „PoMoc” ul. Teatralna 26, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg w Gorzowie Wlkp. w ramach zwalczanie skutków Pandemii SARS-CoV-2 wśród dzieci z pieczy zastępczej, w których występował problem alkoholowy przekaże 50 komputerów. Dodatkowo każdy komputer posiadać będzie program do edytowania dokumentów i prezentacji. Komputery zostały zakupione w ramach Umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z poźn zm.) pod tytułem „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w oparciu o art. 15 zzm  ustawy z dnia 31 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Łącznie na terenie województwa lubuskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. w pieczy zastępczej przebywało 1901 dzieci (Sprawozdanie WRiSPZ drugie półrocze 2019): powiat gorzowski – 170, Gorzów Wlkp. – 251, powiat krośnieński – 140, powiat międzyrzecki – 89, powiat nowosolski – 212, powiat słubicki – 91, powiat strzelecko – drezdenecki – 79, powiat sulęciński – 81, powiat świebodziński – 105, powiat wschowski – 64, Zielona Góra – 41, powiat zielonogórski – 151, powiat żagański – 229, powiat żarski – 198.

logo lubuskie krag

W siedzibie Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp. podpisano umowę na realizację zadania publicznego pod tytułem „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w oparciu o art. 15 zzm ustawy z dnia 31 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W imieniu Zarządu Województwa Lubuskiego umowę podsiał Łukasz Porycki Wicemarszałek Województwa Lubuskiego. Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp. reprezentował Prezes Stowarzyszenia Maria Rossa.

logo lubuskie krag

 

podpisanie umowy

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp. w ramach Przeciwdziałania uzależnieniom i patologii społecznej w oparciu o art. 15 zzm ustawy z dnia 31 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wystąpiło z wnioskiem do Zarządu Województwa Lubuskie o wsparcie działania, którego głównym celem jest zwiększenie dostępu do sprzętu elektronicznego dzieci z terenu województwa lubuskiego przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej a umieszczonych ze względu na wystąpienie przemoc domowej i Wsparcie związane będzie z zakupem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym. Dodatkowo każdy komputer posiadać będzie program do edytowania dokumentów i prezentacji.

Od 12 marca 2020r. ze względu na sytuacje epidemiologiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 Ministerstwo Edukacji Narodowej zawiesiło zajęcia dydaktyczne w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i uczelniach wyższych. W trudnej sytuacji znalazły się dzieci, które znajdują się w: rodzinach zastępczych spokrewnionych (dziadkowie i rodzeństwo), rodzinach zastępczych niezawodowych (np. ciocia i wujek), rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka.

Stawia się dzieci w trudnej sytuacji w czasie zawieszenia zajęć szkolnych. Brak niezbędnego sprzętu komputerowego uniemożliwia im stabilne funkcjonowanie. Szkoły, nauczyciele w ramach obowiązku realizacji podstawy programowej kontaktują się z uczniami i ich opiekunami elektronicznie. I tylko w takiej formie dzieci mogą przekazywać prace domowe. Zajęcia w takiej formie pozwalają dzieciom na zminimalizowanie zaległości programowej.

W wyniku pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp. otrzymało dotację na zakup 50 komputerów wraz z oprogramowaniem.

logo lubuskie krag

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę kursu w zakresie przeprowadzenia kursu trychologii dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonawca szkolenia – EMAT HRC ELŻBIETA MATYSIAK, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 2, 67-100 Nowa Sól.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę kursu w zakresie hirudoterapii dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonawca szkolenia – ABROS Wiesława Bartoszuk z siedzibą przy ul. Obozowej 62, 01-426 Warszawa.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi Kurs hirudoterapii, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż nie został wyłoniony wykonawca, który zorganizuje i przeprowadzi Kurs florystyczny, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie – brak ofert.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi Kurs trychologiczny, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wyłonił wykonawcę, który przeprowadzi zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, będących uczestnikami projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykonawca usługi – Centrum Terapii Uzależnień i Psychoedukacji s.c. z siedzibą przy ul. Sczanieckiej 33/4 w Gorzowie Wielkopolskim.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż nie został wyłoniony wykonawca, który zorganizuje i przeprowadzi Kurs florystyczny, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie – brak ofert.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wszczęto procedurę rozeznania rynku z dnia 16 grudnia 2019r., dotyczącą zapewnienia usługi wsparcia o charakterze reintegracyjnym – Specjalista w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W związku z powyższym Stowarzyszeni zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie kosztów i zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie powyższej usługi.

 

Załączniki (.zip)