CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
przy SPSS „KRĄG” w Gorzowie Wlkp.
ul. Teatralna 26
66- 400 Gorzów Wlkp.
Tel. 95 7204 600, fax 95 7204 533


CITIBANK 49 1030 0019 0109 8533 0000 9668
NIP 599–30-69-903        


KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM CIS ?


     Centrum Integracji Społecznej przy SPSS „Krąg” w Gorzowie Wlkp. realizuje program reintegracji zawodowej i społecznej od kwietnia 2005 roku.
     W programie może brać udział 35 osób, które spełniają kryteria ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz zostaną zakwalifikowane przez pracowników Centrum do realizacji programu.
    

Uczestnikami Centrum mogą być:

 • bezdomni
 • bezrobotni pozostający bez pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy
 • uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej
 • zwalniani z zakładów karnych mający trudności w integracji ze środowiskiem,
 • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
 • uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

 

KTO NIE MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM CIS

Uczestnikami Centrum nie mogą być osoby, które mają prawo do:

 • zasiłku dla bezrobotnych
 • zasiłku przedemerytalnego
 • świadczenia przedemerytalnego
 • renty strukturalnej
 • renty z tytułu niezdolności do pracy
 • emerytury

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM CENTRUM

     Każdy uczestnik naszego Centrum otrzymuje:

 • jeden posiłek dziennie
 • środki ochrony indywidualnej
 • ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych
 • świadczenie integracyjne w wysokości 100 % zasiłku dla bezrobotnych (w pierwszym miesiącu, który jest okresem próbnym – 50 %)
 • fachową pomoc ze strony psychologa, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego
 • pomoc w poszukiwaniu pracy po zakończeniu uczestnictwa


     Uczestnictwo w Centrum to:

 • szansa na powrót na rynek pracy
 • możliwość kontaktu z osobami, które cierpią z powodu braku pracy tak jak Ty i potrafią Cię zrozumieć
 • szansa na wyjście z domu i wyrwanie się z bierności zawodowej
 • możliwość zdobycia praktyki zawodowej
 • możliwość pracy najnowocześniejszym sprzętem i elektronarzędziami
 • szkolenia zawodowe oraz szkolenia z udziałem psychologa i doradcy zawodowego
 • szkolenia z przepisów bhp, zasad pierwszej pomocy oraz podstaw obsługi komputera.


CO TO JEST ZATRUDNIENIE SOCJALNE?


     Zatrudnienie socjalne trwa do 12 miesięcy. Jego podstawą jest podpisanie przez uczestnika Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, który określa, do czego uczestnik ma prawo oraz jakie ma obowiązki. Zatrudnienie socjalne nie jest zatrudnieniem na zasadach kodeksu pracy! Uczestnik nadal jest osobą bezrobotną, jego praca w tym okresie jest formą praktyki połączonej z różnego rodzaju szkoleniami.


JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM CIS?

     Osoby mogą być skierowane do Centrum na wniosek złożony osobiście, jak również Zakład Lecznictwa Odwykowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje pozarządową lub Klub Integracji Społecznej – za zgodą tej osoby. W przypadku osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, warunkiem przyjęcia do Centrum jest zakończenie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego lub programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej.