Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż został wyłoniony wykonawca na wykonanie Usługi cateringowej dla Centrum Integracji Społecznej, dla beneficjentów projektu „Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty. Współfinansowanego z unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, który będzie świadczył usługi cateringowe polegające na zapewnieniu posiłków oraz przerwy kawowej dla beneficjentów projektu „Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty. Współfinansowanego z unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018 dotyczące wyżywienie uczestników zajęć prowadzonych w CIS w Gorzowie Wlkp. i w CIS w Różankach

Zapytanie ofertowe (.DOC)

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy szkolenia zawodowego – Technolog Robót Wykończeniowych dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.