Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, integrację środowiska będącego otoczeniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie istniejących CIS-ów oraz pozwoli kontynuować wsparcie i trwałość projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT. Nr umowy RPLB.07.04.01-08-0006/19-00

Wartość projektu – 4 244 958,10

Wkład EFS – 4 032 710,19

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Nr umowy RPLB.07.04.01-08-0006/19-00

logo projekt1