Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji „Pomost”, Stowarzyszeniem Stolina i Fundacją „Dla Drezdenka” realizuje projekt p.n. „Utworzenie i prowa­dzenie 4 Klubów Wsparcia Seniora na terenie 3 powiatów województwa lubuskiego”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne. Współ­finansowanego z unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Autorstwo: Małgorzata Ciechanowicz-Budny

Opracowanie: Wojciech Cyroński


Pobierz plik - "Teoria zawodu - grupa gastronomiczna"