Projekt zlecony przez Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej skierowany jest do 10 bezrobotnych kobiet z Gorzowa Wlkp. w tym:

„Aktywizacja społeczna i zawodowa w Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp.”

Od dnia 01.04.2008r.rozpoczęły się zajęcia kolejnej edycji programu reintegracji społecznej i zawodowej. Działania CIS kierowane są do osób o niskich dochodach-długotrwale bezrobotnych, osób o niskim wykształceniu lub bez kwalifikacji oraz do odbiorców pomocy społecznej. Osoby bezdomne oraz ludzie ubodzy, których dochody są poniżej minimum egzystencji również mogą zostać uczestnikami CIS. Program realizowany jest w 4 grupach zawodowych:

Projekt EFS  ( 09.2006 - 03.2008 )

Klub Integracji Społecznej funkcjonuje jako jeden z działów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą. Swoją działalność uruchomił w czerwcu 2005r. W KIS organizowane są działania o charakterze terapeutycznym , zatrudnieniowym i samopomocowym. Głównym celem KIS jest łagodzenie skutków wykluczenia społecznego, w tym długotrwałego bezrobocia, zapobieganie izolacji społecznej i zawodowej w mieście Kostrzyn nad Odrą. Podejmowane przez KIS działania z zakresu reintegracji społecznej, zawodowej , edukacji personalnej, społecznej i zawodowej przygotowują uczestników Klubu do wejścia i integracji na otwartym rynku pracy, zwiększają ich mobilność, zdolność do zatrudnienia.