Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg w Gorzowie Wlkp. w ramach zwalczanie skutków Pandemii SARS-CoV-2 wśród dzieci z pieczy zastępczej, w których występował problem alkoholowy przekaże 50 komputerów. Dodatkowo każdy komputer posiadać będzie program do edytowania dokumentów i prezentacji. Komputery zostały zakupione w ramach Umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z poźn zm.) pod tytułem „przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w oparciu o art. 15 zzm  ustawy z dnia 31 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Łącznie na terenie województwa lubuskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. w pieczy zastępczej przebywało 1901 dzieci (Sprawozdanie WRiSPZ drugie półrocze 2019): powiat gorzowski – 170, Gorzów Wlkp. – 251, powiat krośnieński – 140, powiat międzyrzecki – 89, powiat nowosolski – 212, powiat słubicki – 91, powiat strzelecko – drezdenecki – 79, powiat sulęciński – 81, powiat świebodziński – 105, powiat wschowski – 64, Zielona Góra – 41, powiat zielonogórski – 151, powiat żagański – 229, powiat żarski – 198.

logo lubuskie krag