– świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej,

– podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników podmiotów ekonomii społecznej – tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej poprzez udzielanie bezzwrotnych dotacji i wsparcia pomostowego na tworzenie miejsc pracy w PES,

– doradztwo (indywidualne i grupowe) w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania,

– usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego: szkolenia, warsztaty, mentoring, coaching, tutoring, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego,

– usługi służące dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym (adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby w przedsiębiorstwie społecznym): szkolenia umożliwiające nabycie i rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,

– upowszechnienie wiedzy i informacji o ekonomii społecznej w województwie lubuskim,

– działania integrujące oferty różnych podmiotów ekonomii społecznej i zapewnienie odpowiedniej współpracy tych podmiotów w działaniach na rzecz osób wymagających wsparcia.