Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, integrację środowiska będącego otoczeniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie istniejących CIS-ów oraz pozwoli kontynuować wsparcie i trwałość projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty. Nr umowy RPLB.07.03.00-08-0017/18-00

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczno-zawodowe 280 os. (190K, 90M) zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w tym 140 os. (95K, 45M) z otoczenia uczestników projektu poprzez dostęp do wystandaryzowanych usług reintegracyjnych w 7 CIS w województwie lubuskim w okresie 20 miesięcy trwania projektu.

 

logo Fundusze Europejskie                   lubuskie warte zachodu                    logo EFS kolor

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w Gorzowie Wlkp.  w partnerstwie z Gminą Dobiegniew, Stowarzyszeniem „Wsparcie”, Gminą Drezdenko, Stowarzyszeniem „ Stolina” oraz Fundacją na Rzecz Rozwoju Zasobów Ziemi Dobiegniewskiej” realizuje projekt pn.  „ Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego” w okresie od 01.03.2016 r – 31.12.2017 r.

Projekt „ Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp.”, dla 30 osób – w okresie od 15.01.2016 do 31.12.2016 r., środki z Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Celem zadania jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z miasta Gorzowa Wlkp., którzy w latach 2015-2016 ukończą realizację Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego zgodnego z ustawą o zatrudnieniu socjalnym.