Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w Gorzowie Wielkopolskim w partnerstwie z Fundacją INSTEL w Świebodzinie, realizuje projekt pn. „Aktywni Lubuszanie – wnuczęta w dobrych rękach” wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach osi priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, działanie 7.3 – Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Nr projektu: RPLB.07.03.00-08-0014/20 – 00         

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 2 429 527,37 zł.

Projekt realizowany jest w powiatach: gorzowskim, mieście Gorzów Wlkp., świebodzińskim, zielonogórskim i mieście Zielona Góra.

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opiekujących się wnukami/dziećmi do lat 4 oraz osobami zależnymi, deklarujących chęć powrotu do pracy.

logo projekt

Wnioski o udział w projekcie składać należy:

  • w siedzibie Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w Gorzowie Wielkopolskim (w dni robocze od godz. 8:30-15:00)  
  • wysłać za  pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura projektu, tj.: Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w Gorzowie Wielkopolskim ul. Teatralna 26,

66-4000 Gorzów Wlkp.

lub

Fundacja Instel ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin

Czas trwania projektu: 01.07.2020 r. – 31.12.2021 r.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od dnia 2 lipca 2020 w sposób ciągły do dnia uzyskania w rekrutacji wskaźnika 100 osób (50 osób w powiatach gorzowskim, mieście Gorzów Wlkp., oraz 50 osób w powiatach świebodzińskim, zielonogórskim i mieście Zielona Góra).

aktywni lubuszczanie 2 2020

W przypadku wysyłki dokumentów drogą pocztową lub przesyłką kurierską za termin złożenia uznaje się datę wpływu dokumentów do biura projektu.

Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu „Aktywni Lubuszanie – wnuczęta w dobrych rękach” , który wraz z pozostałymi dokumentami jest dostępny na stronie internetowej www.krg.org.pl

Kompletna dokumentacja, którą należy złożyć zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Uczestników Projektu „Aktywni Lubuszanie – wnuczęta w dobrych rękach”powinna zawierać:

  1. Formularz zgłoszeniowy – zał. nr 1
  2. Oświadczenie rodziców – zał. nr 2
  3. Deklaracja uczestnictwa – zał. nr 3
  4. Oświadczenie rodzica dziecka - zał. nr 4 ( tylko w przypadku kiedy dotyczy)
  5. Oświadczenie o niepełnosprawności – zał. nr 5 ( tylko w przypadku kiedy dotyczy)
  6. Oświadczenie uczestnika projektu – zał. nr 6

Informacje dotyczące projektu można uzyskać:

Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w Gorzowie Wielkopolskim ul. Teatralna 26, tel. 570 343 830 Pani Anit Kruszewska

Fundacja Istel ul. Okrężna 3, 66-200 Świebodzin., tel. 533 653 708, Pan Mariusz Komin