W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Działanie 7.5. Usługi społeczne Miasto Gorzów Wielkopolski pozyskało dotację na realizację projektu zatytułowanego „Pokoleniowy most – czyli od juniora do seniora”. Partnerem w projekcie jest SPSS KRĄG.

Projekt realizowany na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego przewiduje:

1) prowadzenie Klubu Integracji Międzypokoleniowej, dysponującego 30 miejscami, czynnego 5 dni w tygodniu, w którym realizowany będzie bogaty program zajęć edukacyjnych, kulturalnych i sportowo-rehabilitacyjnych;

2) prowadzenie Klubu Wsparcia Dziecka dla dzieci z placówek wsparcia dziennego oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych, czynny 5 dni w tygodniu;

3) prowadzenie Klubu Wsparcia Seniora dla 30 osób, czynnego 5 dni w tygodniu;

4) prowadzenie poradni specjalistycznej (konsultacje wychowawcze, poradnictwo socjalne, poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne), w tym organizację warsztatów kompetencji wychowawczych dla rodziców.

Projekt jest skierowany do łącznie 240 osób.

Czas trwania projektu: 01.05.2020-30.04.2023

Informacje nt. Projektu można uzyskać również w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Teatralna 26, tel. 95 7355 971 lub w siedzibie SPSS KRĄG ul. Teatralna 26.

Projekt „Pokoleniowy most – czyli od juniora do seniora” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Wartość całego projektu to 2 837 643,40 zł, z czego dofinansowanie z UE to 2 695 761,23 zł.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” realizuje  projekt grantowy pod nazwą „Cyber Klub Seniora”

Cel projektu: zwiększenie włączenia społecznego 50 seniorów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie modelu Cyber Klubu Seniora na podstawie współpracy ponadnarodowej w okresie realizacji projektu.
W/g raportu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze (2016 ), odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym ciągle wzrasta. Analiza prognoz demograficznych na lata 2008-2035 GUS pokazuje, iż osoby w wieku poprodukcyjnym w 2020 roku będą stanowiły ponad 20% ogólnej ludności regionu. Dlatego wnioskodawcy utworzyli 4 Kluby Seniora , zapewniając wsparcie 80 osobom.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.cyberklubseniora.pl

 

Dokument do pobrania (PDF)

USŁUGI OPIEKUŃCZE SPECJALISTYCZNE W DOMU - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zadanie realizowane w ramach zadania publicznego zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z pózn. Zm.) na zlecenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Nr umowy 01/UOZP/2020

W ramach realizacji zadania przewidujemy świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w ilości 7500 godzin w okresie od 01 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wspomagających zaburzone funkcje organizmu dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

Miejsce realizacji zadania
Zasięg realizacji zadania obejmie miasto Gorzów Wielkopolski. Na stronie internetowej SPSS KRĄG zamieszczona zostanie informacja o realizacji zadania oraz wszelkie informacje o możliwości uzyskania wsparcia. Zwrócimy się z informacją do lokalnych mediów publicznych (prasa, radio, telewizja) z informacją o realizowanym zadaniu. Taka sama informacja zostanie skierowana do środowisk skupiających osoby niepełnosprawne.

Grupa docelowa
Osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi oraz dzieci i młodzież z zaburzonymi funkcjami organizmu, kierowane przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób, o których mowa w art.3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, które posiadają udokumentowane rozpoznanie zaburzeń psychicznych. 2. Usługi mogą być świadczone dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają one dostępu do zajęć z innych systemów.

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej
Skierowanie osoby trzeciej z uprawnieniami i doświadczeniem . Skierowanie jej do miejsca zamieszkiwania, celem udzielenia potrzebnej i wymaganej pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych o których mowa w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z 26 sierpnia 2020 r.

CENRTRUM USŁUG OPIEKUŃCZYCH - Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zadanie realizowane w ramach zadania publicznego zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z pózn. Zm.) na zlecenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Nr umowy 01/UO/2020

W ramach partnerstwa Lider i Partnerzy będą realizaować zadanie pt. Centrum Usług Opiekończych. Lider będzie prowadził biuro i będzie odpowiedzialny za obsługę administracyjną projektu oraz wszystkie kontakty ze Zlecającym usługę, kontakty z mediami, promocję zadania. Lider i Partnerzy będą zatrudnieniać osoby zgodnie z umową partnerstwa. Centrum Usług Opiekuńczych będzie realizowało następujące usługiw ramach projektu: 1. Świadczenie usług opiekuńczych, mających na celu wykonywanie niezbędnych czynności życia codziennego na rzecz osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Każda z opiekunek będzie sprawowała opieką nad osobą zależną w sposób dostosowany do schorzenia. Kadra będzoe posiadała niezbędna kwalifilkacje do realizacji zadania gwarantujące najwyższy poziom usugi.

Miejsce realizacji zadania
Zasięg realizacji zadania obejmie miasto Gorzów Wielkopolski. Na stronie internetowei Lidera - SPSS KRĄG zamieszczona zostanie informacja o realizacji zadania oraz wszelkie nformacje o możliwości uzyskania wsparcia. Zwrócimy się z informacją do lokalnych mediów publicznych (prasa, radio, telewizja) z informacją o realizowanym zadaniu. Taka sama informacja zostanie skierowana do środowisk skupiających osoby niepełnosprawne lub wymagajace opieki (Uniwwersytwet III wieku, PZN, PZG, i inne).

Grupa docelowa
Osoby, które z racji wieku, choroby lub niepełnosprawności i innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich, kierowane przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej
Skierowanie osoby trzeciej z uprawnieniami i doświadczeniem . Skierowanie jej do miejsca zamieszkiwania, celem udzielenia potrzebnej i wymaganej pomocy w postaci usług opiekuńczych oraz/lub specjalistycznych usług opiekuńczych o których mowa w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2020 r.

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w Gorzowie Wielkopolskim w partnerstwie z Fundacją INSTEL w Świebodzinie, realizuje projekt pn. „Aktywni Lubuszanie – wnuczęta w dobrych rękach” wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach osi priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, działanie 7.3 – Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Nr projektu: RPLB.07.03.00-08-0014/20 – 00         

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 2 429 527,37 zł.

Projekt realizowany jest w powiatach: gorzowskim, mieście Gorzów Wlkp., świebodzińskim, zielonogórskim i mieście Zielona Góra.

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opiekujących się wnukami/dziećmi do lat 4 oraz osobami zależnymi, deklarujących chęć powrotu do pracy.

logo projekt

W ramach projektu „Lubuskie Seniorki W Akcji – Senior Dance”, został zrealizowany cykl zajęć artystyczno – tanecznych, gdzie udało stworzyć program w stylu Broadway Jazz, gdzie Seniorki i Seniorzy mieli okazję wystylizować swój ubiór na lata 20-te i zaprezentować podczas zabawy Barbórkowej w Domu Seniora!

W ramach projektu „Lubuskie Seniorki W Akcji – Senior Dance”, realizowanego przez Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” odbywają się zajęcia artystyczne i taneczne kierowane do Seniorów. Wspólnie zagłębiamy się w najsłynniejsze musicale i fundujemy sobie taneczną podróż w czasie!

Projekt realizowany jest z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach zadania publicznego p.n. „Realizacja Projektów w Zakresie Zwiększania Poziomu Aktywności Osób Starszych”. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zajęcia artystyczne to przede wszystkim taniec oraz elementy gry aktorskiej. Badania dowodzą, iż jest to jeden z przyjemniejszych środków terapeutycznych i jednocześnie lek przedłużającym młodość. Zajęcia przynoszą maksimum efektów, w tym również zwiększenie aktywności lubuskich Seniorów.

 

foto 1

foto 2

foto 3

Projekt „Lubuskie Seniorki W Akcji – Senior Dance” realizowany jest przez Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach zadania publicznego p.n. „Realizacja Projektów w Zakresie Zwiększania Poziomu Aktywności Osób Starszych”.