USŁUGI OPIEKUŃCZE SPECJALISTYCZNE W DOMU - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zadanie realizowane w ramach zadania publicznego zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z pózn. Zm.) na zlecenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Nr umowy 01/UOZP/2020

W ramach realizacji zadania przewidujemy świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w ilości 7500 godzin w okresie od 01 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wspomagających zaburzone funkcje organizmu dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

Miejsce realizacji zadania
Zasięg realizacji zadania obejmie miasto Gorzów Wielkopolski. Na stronie internetowej SPSS KRĄG zamieszczona zostanie informacja o realizacji zadania oraz wszelkie informacje o możliwości uzyskania wsparcia. Zwrócimy się z informacją do lokalnych mediów publicznych (prasa, radio, telewizja) z informacją o realizowanym zadaniu. Taka sama informacja zostanie skierowana do środowisk skupiających osoby niepełnosprawne.

Grupa docelowa
Osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi oraz dzieci i młodzież z zaburzonymi funkcjami organizmu, kierowane przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób, o których mowa w art.3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, które posiadają udokumentowane rozpoznanie zaburzeń psychicznych. 2. Usługi mogą być świadczone dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają one dostępu do zajęć z innych systemów.

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej
Skierowanie osoby trzeciej z uprawnieniami i doświadczeniem . Skierowanie jej do miejsca zamieszkiwania, celem udzielenia potrzebnej i wymaganej pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych o których mowa w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z 26 sierpnia 2020 r.