CENRTRUM USŁUG OPIEKUŃCZYCH - Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zadanie realizowane w ramach zadania publicznego zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z pózn. Zm.) na zlecenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Nr umowy 01/UO/2020

W ramach partnerstwa Lider i Partnerzy będą realizaować zadanie pt. Centrum Usług Opiekończych. Lider będzie prowadził biuro i będzie odpowiedzialny za obsługę administracyjną projektu oraz wszystkie kontakty ze Zlecającym usługę, kontakty z mediami, promocję zadania. Lider i Partnerzy będą zatrudnieniać osoby zgodnie z umową partnerstwa. Centrum Usług Opiekuńczych będzie realizowało następujące usługiw ramach projektu: 1. Świadczenie usług opiekuńczych, mających na celu wykonywanie niezbędnych czynności życia codziennego na rzecz osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Każda z opiekunek będzie sprawowała opieką nad osobą zależną w sposób dostosowany do schorzenia. Kadra będzoe posiadała niezbędna kwalifilkacje do realizacji zadania gwarantujące najwyższy poziom usugi.

Miejsce realizacji zadania
Zasięg realizacji zadania obejmie miasto Gorzów Wielkopolski. Na stronie internetowei Lidera - SPSS KRĄG zamieszczona zostanie informacja o realizacji zadania oraz wszelkie nformacje o możliwości uzyskania wsparcia. Zwrócimy się z informacją do lokalnych mediów publicznych (prasa, radio, telewizja) z informacją o realizowanym zadaniu. Taka sama informacja zostanie skierowana do środowisk skupiających osoby niepełnosprawne lub wymagajace opieki (Uniwwersytwet III wieku, PZN, PZG, i inne).

Grupa docelowa
Osoby, które z racji wieku, choroby lub niepełnosprawności i innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich, kierowane przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej
Skierowanie osoby trzeciej z uprawnieniami i doświadczeniem . Skierowanie jej do miejsca zamieszkiwania, celem udzielenia potrzebnej i wymaganej pomocy w postaci usług opiekuńczych oraz/lub specjalistycznych usług opiekuńczych o których mowa w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2020 r.