• Grupa porządkowo-czystościowa
 • Grupa gastronomiczna
 • Grupa opieki nad os. starszą
 • Grupa remontowo-budowlana.

Wszyscy uczestnicy tych grup uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez inst. zawodu, w warsztatach zawodowych oraz objęci są działaniami reintegracji społecznej.
Program zakończony zostanie 31.03.2009r.
Środki finansowe umożliwiające realizację tego programu pochodzą z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych-Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy.

 

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Siedziba Centrum Integracji Społecznej

Komponent III – Równe szanse i integracja społeczna
ECORYS Polska Sp. z o.o.
Projekt „Centrum Integracji Społecznej – nowe możliwości na rynku pracy”
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 26
Tel. (095) 7204 600 lub (095) 7205 033
Fax (095) 7204 533

REINTEGRACJA ZAWODOWA

Reintegracja społeczna jest to proces dynamiczny i wielowymiarowy.
Zajęcia warsztatowe są powiązane z psychoedukacją. Tematy warsztatów są ze sobą powiązane, często spójne.
Procesy socjoedukacyjne obejmują również wiele innych działań. Celem ich jest stworzenie Uczestnikom Centrum Integracji Społecznej optymalnych warunków, tak aby poczuli się zachęceni do zmiany swojej sytuacji życiowej, realizowali cele życiowe i zadbali o godne życie dla siebie i swoich najbliższych.

Powyższe działania realizowane są poprzez:
-animację życia kulturalnego-dostęp do rozrywki i kultury-wyjścia do kina i teatru, imprezy integracyjne, zwiedzanie wystaw muzealnych i wernisaży
-spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin-pomoc w poruszaniu się po współczesnym świecie i realiach życia społecznego - prawnik, pedagog, rehabilitant, wizażysta (np.: „Obywatel w urzędzie-prawa i obowiązki”)
-naukę planowania własnych wydatków i racjonalnego gospodarowania czasem
-stymulowanie rozwoju różnych uzdolnień –jest to ściśle powiązane z nauką nowego zawodu i „fachu”
-dostęp do zróżnicowanych kontaktów interpersonalnych, również tych nieformalnych, wynikających z przynależności do tej samej grupy oraz szerszego grona Uczestników przez co Uczestnik ma możliwość zmniejszenia poczucia izolacji
-stawianie celów zewnętrznych np.: punktualność, przestrzeganie Regulaminu, systematyczność, solidność wykonania powierzonych zadań
-warsztaty kulturalnego zachowania - Sztuka savoir-vivre.


Doradztwo zawodowe

W ramach modułu reintegracji społecznej odbywają się zajęcia z zakresu:
- poradnictwa zawodowego tj. zawodoznawstwo, informacja zawodowa, formalne i nieformalne metody poszukiwania pracy, lokalny rynek pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, prawo pracy, praca za granicą itp.
- ponadto w ramach tego modułu odbędzie się cykl szkoleń zawodowych w 4 grupach zawodowych (remontowo-budowlanej, opieki nad osobami starszymi, gastronomicznej oraz porządkowo-czystościowej) pod opieką instruktorów zawodu. Poza tym przewidziany jest cykl szkoleń indywidualnych, wynikających z indywidualnych potrzeb zawodowych beneficjentów.


Psychoedukacja


Zajęcia psychoedukacyjne odbywają się ramach modułu reintegracji społecznej. Przyjmują formę wykładów, prezentacji, pogadanek oraz warsztatów. Program zajęć podzielony jest na bloki tematyczne i obejmuje m.in. treści z zakresu:

- komunikacji interpersonalnalnej,
- trening asertywności,
- rozpoznawanie emocji,
- stres i sposoby radzenia sobie ze stresem,
- rozwiązywanie problemów,
- umiejętności wychowawcze,
- depresja i zaburzenia odżywiania,
- zdrowy styl życia,
- uzależnienia,
- agresja i przemoc,
- procesy grupowe.

Uczestnicy zdobywają wiedzę oraz umiejętności, które mają zastosowanie w praktyce, wchodząc w różnego rodzaju relacje społeczne, zarówno na gruncie zawodowym jak i prywatnym. W ramach tego modułu odbywają się również indywidualne konsultacje psychologiczne w zależności od potrzeb uczestników.

 

GRUPY:

GRUPA OPIEKI

Uczestnictwo w grupie opieki pozwala na zdobycie i poszerzenie wiadomości w dziedzinie opieki nad osobami dorosłymi. Grupa liczy 10 osób. Zajęcia teoretyczne odbywają się 1x w tygodniu. Przed rozpoczęciem praktyk w placówkach, beneficjenci zdobywają przeszkolenie praktyk na sali ćwiczeń. Praktyki odbywają się w :
- Środowisku Domu Samopomocy
- Domu Dziennego Pobytu
- Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
- Oddziale Poudarowym
- W środowisku
- Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
- Dom Pomocy Społecznej

Uczestnicy w obecnej edycji ukończyli kurs kas fiskalnych. W chwili obecnej uczęszczają na kurs języka angielskiego i kurs komputerowy. W planie jest kurs wózków widłowych, ratownictwa medycznego i prawo jazdy.
CIS zapewnia wszystkim uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa, w tym szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Roczny program zakończony zostanie egzaminem potwierdzającym zdobyte umiejętności zawodowe.GRUPA REMONTOWO – BUDOWLANA

Roczny program nauczania obejmuje szereg warsztatów zawodowych, po ukończeniu których beneficjenci grupy remontowo – budowlanej pozyskują nowe umiejętności i certyfikaty zawodowe z następujących zawodów:
- spawacz
- operator wózka widłowego
- malarz – tynkarz
Wiedza zdobyta na zajęciach teoretycznych i warsztatach zawodowych uzupełniana jest podczas praktyk w firmach budowlano – remontowych na terenie Gorzowa.
Pod opieką instruktora zawodu uczestnicy uczą się nowego zawodu. Grupa liczy 10 osób.

Uczestnicy w ramach warsztatów zawodowych wykonali szereg prac remontowo – budowlanych na terenie obiektu między innymi :
- adaptacja i aranżacja pracowni krawieckiej i pracowni grupy opieki.
- remont pionu gastronomicznego łącznie z salą konsumpcyjną , mieszkań socjalnych, sal wykładowych oraz pomieszczeń biurowych.
I wiele innych prac wykończeniowych.
Roczny program kończy egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe przed komisja państwową.GRUPA GASTRONOMICZNA

Beneficjenci grupy gastronomicznej do pracy w zawodzie kucharz, przygotowywani są przez instruktora zawodu-Alicję Burdzińską. Roczny kurs przygotowujący do egzaminu(egzamin składany przed komisją państwową), oparty jest o standardy wymagań egzaminacyjnych dla zawodu kucharz małej gastronomii.
Wykłady oraz zajęcia praktyczne prowadzone w profesjonalnie wyposażonej pracowni gastronomicznej przygotowują przyszłych kucharzy i czeladników do uzyskania certyfikatów zawodowych uznawanych w UE.
Zdobytą na zajęciach w CIS wiedzę i umiejętności, beneficjenci grupy gastronomicznej mają możliwość wykorzystać i pogłębić w trakcie praktyk zawodowych organizowanych w renomowanych w naszym mieście obiektach gastronomicznych – przyhotelowych restauracjach(hot. „Mieszko”, hot. „Gorzów”).
Należy wspomnieć, że praktyki zawodowe zaowocowały w niejednym przypadku, uzyskaniem przez absolwentów programu stałej pracy w nowo wyuczonym zawodzie. Absolwenci grupy gastronomicznej doskonale radzą sobie również w obiektach gastronomicznych poza granicami kraju. Realizowany w roku bieżącym program przygotowuje do egzaminów zawodowych pięciu kucharzy małej gastronomii.
Wiedza gastronomiczna zdobyta na wykładach wykorzystywana jest w praktyce(posiłki które przygotowują nasi kucharze wszystkim uczestnikom programu bardzo smakują). Szczególnym zainteresowaniem i uznaniem cieszy się tradycyjna kuchnia polska.
Po trzymiesięcznej integracji zawodowej i społecznej, grupa jest zorganizowana i dobrze przyswaja tajniki nowego zawodu, a powierzone zadania wykonuje sprawnie i fachowo. W związku z tym dalszy okres nauki zawodu można będzie wzbogacić i poszerzyć o warsztaty cukiernicze, warsztaty z zakresu dekorowania stołu na co dzień i od święta oraz kultury i techniki obsługi.
Tak więc przed nowymi gastronomami jeszcze wiele pracy.
Trud ten jednak sowicie się opłaci. Nowy- dobry- poszukiwany zawód to cenne wyzwanie!GRUPA PORZĄDKOWO-CZYSTOŚCIOWA

Grupa porządkowo – czystościowa ( jedna z czterech grup beneficjentów zorganizowanych w bieżącej edycji ) liczy 11 osób. W jej skład wchodzi osiem kobiet i trzech mężczyzna. Przedział wiekowy uczestników z grupy to 24 – 53 lat.
- Program szkolenia zawodowego uczestników przewiduje między innymi takie zagadnienia jak:
- Podstawy bhp przy pracach porządkowo – czystościowych.
- Wypadki mogące mieć miejsce przy wykonywaniu tego typu prac oraz profilaktyka i ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.
- Podstawowy zakres obowiązków osoby wykonującej prace o charakterze porządkowo – czystościowym, zatrudnionej na stanowisku gospodarza domu oraz częstotliwość wykonywania poszczególnych rodzajów prac.
- Różne techniki czyszczenia pomieszczeń ( mieszkalnych, biurowych, sanitarnych ) Szeroko pojęta chemia gospodarcza.
- Maszyny sprzątające, ręczny sprzęt i narzędzia służące do sprzątania ( pomieszczeń i terenów zewnętrznych ).
- Detergenty i ich podział oraz umiejętność obliczania i sporządzania roztworów koncentratów środków czystości.
- Pełny zakres wiadomości dotyczący zakładania oraz pielęgnacji trawników i żywopłotów a także podstawowe wiadomości z zakresu rozmnażania roślin ogrodowych oraz projektowania terenów zielonych.

Ponadto w trakcie programu wszyscy uczestnicy z grupy mają możliwość bezpłatnego nauczenia się podstaw języka angielskiego, niektórzy z nich zdobyć umiejętności operatora wózków widłowych lub też odbyć szkolenie przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy. Centrum Integracji Społecznej nawiązało współpracę z pięcioma gorzowskimi firmami świadczącymi usługi w zakresie utrzymania czystości, w których beneficjenci od miesiąca czerwca odbywać będą praktyki zawodowe. Doskonalić tam będą nabyte w trakcie szkolenia teoretycznego umiejętności i nabywać nowe np. w zakresie obsługi nowoczesnych maszyn sprzątających, którymi zwłaszcza dwie z tych firm dysponują. Kierownictwa tych firm ( zapoznane z programem szkolenia beneficjentów z grupy porządkowo – czystościowej ) deklarują zatrudnienie naszych uczestników po ukończeniu programu jako wszechstronnie przygotowanych, samodzielnych i dobrze znających temat utrzymania czystości.

 

 PRELEKCJA W CENTRUM

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://krag.org.pl/images/CIS/EFS/prelekcja„INTEGRACJA W SIODLE"

 • 100_0136
 • 100_0138
 • 100_0139
 • 100_0140
 • 100_0141
 • 100_0146
 • 100_0149
 • 100_0154
 • 100_0161
 • DSC00040
 • DSC00051
 • DSC00055
 • DSC00074
 • SSA41848
 • SSA41850
 • SSA41851
 • SSA41854
 • SSA41856
 • SSA41876
 • SSA41888

Simple Image Gallery Extended

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

 • DSC01739
 • DSC01743
 • IMG_1399
 • IMG_1401_

Simple Image Gallery Extended

 

KURS KOMPUTEROWY, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I KAS FISKALNYCH

 • IMG_1402
 • IMG_1403
 • PICT0001
 • PICT0002
 • PICT0003
 • PICT0004
 • PICT0005
 • PICT0009

Simple Image Gallery Extended

 

SPŁYW KAJAKOWY

 • IMG_0012
 • IMG_0013
 • IMG_0014
 • IMG_0015
 • IMG_0017
 • IMG_0019
 • IMG_0020
 • IMG_0021
 • IMG_0023
 • IMG_0025

Simple Image Gallery Extended

 

KRĘGIELNIA

 • 001_PICT0025
 • 002_PICT0026
 • 003_PICT0028
 • 004_PICT0029
 • 005_PICT0030
 • 006_PICT0031
 • 007_PICT0032

Simple Image Gallery Extended

 

KONFERENCJA "Centrum Integracji Społecznej - nowe możliwości na rynku pracy"

 • max_20090225-220845-_dsc_2593
 • max_20090225-220909-_dsc_2598
 • max_20090225-220936-_dsc_2612
 • max_20090225-221011-_dsc_2614
 • max_20090225-221109-_dsc_2617
 • max_20090225-221209-_dsc_2619
 • max_20090225-221425-_dsc_2624
 • max_20090225-221452-_dsc_2625
 • max_20090225-221514-_dsc_2629
 • max_20090225-221537-_dsc_2631
 • max_20090225-221641-_dsc_2635
 • max_20090225-221712-_dsc_2637
 • max_20090225-221741-_dsc_2642
 • max_20090225-221825-_dsc_2640
 • max_20090225-221919-_dsc_2621

Simple Image Gallery Extended