• 5-ciu kobiet po 50 roku życia
 • 5-ciu kobiet niepełnosprawnych

Projekt realizowany będzie w okresie lipiec 2011r. do grudnia 2012r. w 2 grupach zawodowych: opieki nad osobą zależną i porządkowo-ogrodniczą.

 • lipiec 2011r. - rekrutacja
 • lipiec-sierpień 2011r. - psychoedukacja , poradnictwo rodzinne i socjoedukacja
 • wrzesień- grudzień 2011r. - reintegracja zawodowa, wykłady, praktyki zawodowe
 • styczeń - grudzień 2012r. - zatrudnienie wspierane i na otwartym rynku pracy

Uczestnik ma możliwość:

 • wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego i psychologa
 • zdobyć nowy zawód poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez instruktorów zawodu w 2 grupach zawodowych tj. grupie opieki nad osobą zależną i grupie porządkowo-ogrodniczej
 • skorzystać z oferty indywidualnych kursów zawodowych
 • skorzystać z pomocy pracownika socjalnego i niżej wymienionego wsparcia:
  • świadczenia integracyjnego w wysokości 100% zasiłku dla osób bezrobotnych (miesiąc próbny 50% zasiłku)
  • biletu miesięcznego MZK
  • szkolenia BHP, ubrania robocze i wstępne badania lekarskie
  • codziennego obiadu lub innego posiłeku
  • wyjścia do kina, imprezy integracyjne

Projekt ma na celu zsynchronizowanie działań podejmowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania te będą realizowane przez wszystkie instytucje zaangażowane w realizację tego projektu w zakresie objętym właściwymi ustawami. Projekt ten daje szanse na wspólne podejmowanie działań i pozwala na monitorowanie realizowanego zadania w trzech obszarach:

 • Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej- w obszarze diagnozowania środowiska i zawierania kontraktu socjalnego
 • Centum Integracji Społecznej w obszarze edukacyjno-szkoleniowym
 • Powiatowy Urząd Pracy w zakresie skierowania absolwentów CIS-u do zatrudnienia wspieranego i na otwarty rynek pracy.

 

REINTEGRACJA SPOŁECZNA

W ramach reintegracji społecznej cykl edukacyjno szkoleniowy zawiera:

1. Psychoedukacja 24 godz. - zajęcia grupowe dla wszystkich uczestników projektu.
2. Wsparcie psychologiczne indywidualne - 20h godz
3. Indywidualne poradnictwo rodzinne - 42godz . w zakresie:

 • Dynamika życia w rodzinie: rodzina jako system społeczny.
 • Relacje pomiędzy partnerami: relacje dzieci - rodzice.
 • System rodzinny, a wpływy środowiska społecznego.
 • Dziecko w rodzinie dotkniętej bezrobociem.
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w rodzinie.

4. Socjoedukacja - 30 godz. w zakresie:

 • Edukacja kulturalna w tym; udział w kulturze (kino, teatr, wystawa)
 • Cele życiowe i sposoby ich realizacji.
 • Potrzeby życiowe.
 • Rozbudzanie potrzeb kulturalnych.
 • Gospodarowanie czasem wolnym.
 • Umiejętności korzystania ze wsparcia instytucjonalnego.
 • Zdrowy styl życia.

REINTEGRACJA ZAWODOWA

Cykl szkoleniowy reintegracji zawodowej przedstawia się następująco:

1. Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego - 42 godz. w tym:

 • Diagnoza i ocena predyspozycji zawodowych.
 • Metody poszukiwania pracy.
 • Przygotowanie i opracowanie dokumentów aplikacyjnych.
 • Autoprezentacja.
 • Dbałość o własny wizerunek.
 • Rozmowa rekrutacyjna.
 • Podstawowe elementy prawa pracy.

2. Skierowanie uczestników do odpowiedniej grupy zawodowej:

 • opieki nad osobą zależną
 • porządkowo-ogrodniczej

3. Skierowanie na dodatkowe kursy zawodowe w zależności od potrzeb i predyspozycji uczestników, zaplanowano jeden zawodowy kurs indywidualny dla każdego uczestnika jeżeli będzie taka potrzeba zwiększająca ich szanse na rynku pracy.

KURSY

W czasie trwania projektu zaplanowano następujące kursy zawodowe:

 • kurs obsługi komputera i urządzeń teleinformatycznych
 • kurs języka niemieckieo
 • kursy zawodowe indywidualne