Celem projektu jest utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej oraz wsparcie sześciu dotychczas istniejących. Projekt zakłada objęcie reintegracją społeczno- zawodową 140 osób ( 98 kobiet oraz 42 mężczyzn ) zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem z woj. lubuskiego. Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez poprawę dostępu do wystandaryzowanych usług integracyjnych poprzez zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczestników, wzmocnienie procesów aktywizacyjnych oraz rozszerzenie oferty istniejących placówek. Podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz czynna aktywizacja społeczna i zawodowa u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem,  co spowoduje nabycie cennych umiejętności oraz wzrost zdolności do zatrudnienia.

Wartość projektu – 4 386 767 zł
Wkład EFS -  3 996 767 zł

Regulamin uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

logo Fundusze Europejskie                   lubuskie warte zachodu                    logo EFS kolor