Zadanie polega na objęciu wsparciem uczestnika CIS w postaci prowadzenia reintegracji społecznej ( zajęcia o charakterze warsztatowym obejmujące m.in. Kształcenie umiejętności właściwego pełnienia ról społecznych, Nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, Edukacja ogólna, Grupy wsparcia lub grupy samopomocowe, Organizacja czasu wolnego uczestników ). Reintegracja zawodowa realizowana będzie w dwóch grupach zawodowych, na dwóch obszarach: teoretycznym – zajęcia z instruktorem zawodu oraz praktycznym – praktyczna nauka zawodu w CIS lub u pracodawców z którymi CIS zawiera umowy lub porozumienia.