Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez zwiększenie zdolności do zatrudnienia, wzmocnienie procesów aktywizacji społecznej oraz powrót na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.
 
Projekt Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT. Nr umowy RPLB.07.04.01-08-0004/17-00
Wartość projektu – 2 407 973,50 zł
Wkład EFS -  2 093 890,00 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej,Poddziałanie 7.4.1

Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Nr umowy RPLB.07.04.01-08-0004/17-00

logosy