Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, który będzie świadczył usługi cateringowe polegające na zapewnieniu posiłków oraz przerwy kawowej dla beneficjentów projektu „Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty. Współfinansowanego z unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.