Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż został wyłoniony wykonawca na wykonanie Usługi cateringowej dla Centrum Integracji Społecznej, dla beneficjentów projektu „Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty. Współfinansowanego z unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

 

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie:
Spółdzielnia Socjalna Zakład Wielobranżowy "PoMoc", ul. Teatralna 26, 66-400 Gorzów Wlkp.