Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wszczął procedurę rozeznania rynku z dnia 14 sierpnia 2019r., dotyczącą przeprowadzenia szkolenia z zakresu Podatku dochodowego od osób prawnych dla podmiotów społecznych – spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz fundacje prowadzące działalność gospodarczą, dla beneficjentówostatecznych projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

załącznik PDF