Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji „Pomost”, Stowarzyszeniem Stolina i Fundacją „Dla Drezdenka” realizuje projekt p.n. „Utworzenie i prowa­dzenie 4 Klubów Wsparcia Seniora na terenie 3 powiatów województwa lubuskiego”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne. Współ­finansowanego z unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

 

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji „Pomost”, Stowarzyszeniem Stolina i Fundacją „Dla Drezdenka” realizuje projekt p.n. „Utworzenie i prowa­dzenie 4 Klubów Wsparcia Seniora na terenie 3 powiatów województwa lubuskiego”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne. Współ­finansowanego z unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

seniorzy

Wnioski o udział w projekcie składać należy w siedzibie:

 • Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych Krąg z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Teatralnej 26,
 • Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji „Pomost” z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Okrężnej 3,
 • Stowarzyszenia Stolina z siedzibą w Zwierzyniu przy ul.Wojska Polskiego 74,
 • Fundacji „Dla Drezdenka” z siedzibą w Drezdenku przy ul.Piłsudskiego 8.

Zasady organizacji niniejszego naboru określa Regulamin Klubu Seniora, który dostępny jest wraz z pozostałymi dokumentami na stronie internetowej www.krag.org.pl w zakładce (Pliki do pobrania).

Kompletna dokumentacja, którą należy złożyć zgodnie z Regulaminem powinna zawierać:

 1. Oświadczenie uczestnika o kwalifikowalności oraz deklarację uczestnictwa w projekcie, (link)
 2. Formularz zgłoszeniowy, (link)
 3. Oświadczenie dotyczące niesamodzielności, (link)
 4. Oświadczenie RODO, (link)
 5. Umowę uczestnictwa w klubie seniora, (link)
 6. Regulamin Klubu Seniora, (link)

Zapoznaj się z Regulaminem projektu. (link)

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do dnia uzyskania w rekrutacji wskaźnika 80 osób, po 20 uczestników w poszczególnych placówkach (miasto Gorzów Wielkopolski, gminy: Świebodzin, Zwierzyn, Drezdenko).

Informacje dotyczące projektu można uzyskać:

 • Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Teatralnej 26, tel. 504 702 734, Pani Anna Laskowska,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” z siedzibą w Świebodzinie przy ul.Okrężnej 3, tel. 512 945 580 Pani Marta Komin,
 • Stowarzyszenie Stolina z siedzibą w Zwierzyniu przy ul.Wojska Polskiego 74, tel. 602 537 184, Pani Bogumiła Michalska,
 • Fundacja „Dla Drezdenka” z siedzibą w Drezdenku przy ul.Piłsudskiego 8, tel. 504 119 496 Pan Romuald Frost.