Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż wszczął procedurę rozeznania rynku z dnia 12 lipca 2019r., dotyczy przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego – Prawo jazdy kategorii B, w tym dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (niepełnosprawność ruchowa) oraz przygoto­wanie do egzaminu kwalifikacyj­nego w Ośrodku Ruchu Drogowego dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

załącznik (PDF)