Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych Krąg informuje, iż zamieszczone na stronach Bazy Konkurencyjności zapytanie ofertowe na wyłonienia usługodawcy świadczącego usługi cateringowe dla 20 uczestników Klubu Wsparcia Seniora w Gorzowie Wielkopolskim, beneficjentów projektu „Utworzenie i prowadzenie 4 Klubów Wsparcia Seniora na terenie 3 powiatów województwa lubuskiego”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne.

Współfinansowanego z unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, zostało unieważnione ze względów formalnych.